The Boston Globe – 14.12.2018

USA Today – 01.12.2018
The New York Times International – 01.12.2018 – 02.12.2018
Los Angeles Times – 01.12.2018
The Boston Globe – 14.12.2018
The Washington Post – 01.12.2018